Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hjwitteveen.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Alter ego là gì

It is noteworthy that his hands were also covering a puma mandible, perhaps a reference to lớn his alter ego or his social identity.
The split ego is again visually evident as we see the narrating alter ego hovering over what he và his wife experienced ten years ago.
Second, the trickster figure can be perceived as the singer"s alter ego, as in songs about the boll weevil & similar folk characters.
That alter ego tiệc ngọt can clean up the second vote & the whole object of proportionality can be defeated.
However, any buổi tiệc ngọt set up as an "alter ego" buổi tiệc ngọt khổng lồ try lớn win additional thành viên seats would obviously be exposed by the media.
He argued that any buổi tiệc ngọt phối up as an alter ego party to lớn try lớn win additional members would be exposed by the truyền thông.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Tpi Là Gì - Dịch Nghĩa Của Từ Tpi

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *