English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vhjwitteveen.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) căn cứ noun Basis, foundation có đủ địa thế căn cứ nhằm tin vào chiến thắng there is enough foundation khổng lồ believe in success; belief in success is well-founded tóm lại có căn cứ a well-founded conclusion Base căn cứ hậu cần a logistics base căn cứ không quân an air base địa thế căn cứ quân sự a military base verb To base oneself on địa thế căn cứ vào thực trạng mà đặt ra chủ trương basis; foundation Có đủ địa thế căn cứ để tin vào chiến thắng There"s enough foundation lớn believe sầu in success; belief in success is well-founded Kết luận có căn cứ A well-founded conclusion Hoàn toàn không tồn tại địa thế căn cứ Totally groundless base Căn uống cứ đọng quân sự chiến lược Army base Cnạp năng lượng cứ phục vụ hầu cần Supply base Cnạp năng lượng cứ ko quân Air force base; Air base Cnạp năng lượng cứ hải quân Naval base khổng lồ base oneself on... Cnạp năng lượng cđọng vào thực trạng nhưng đặt ra nhà trương To base oneself on the situation to lay down the policy Cnạp năng lượng cđọng vào điều hjwitteveen.com của nghị quyết Basing oneself on the article hjwitteveen.com of the resolution Căn cứ theo lời knhị của nó, tôi bảo đảm nó tội tình cướp bao gồm thiết bị Given his statement, I"m sure he"s committed armed robbery

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *