A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty tnhh một thành viên tiếng anh là gì

Limited liability company with 02 forms: Single member limited liability company and limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions lớn be recognized as a legal entity according to lớn Article 74 of the năm ngoái Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one member limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 khổng lồ 50 members.

In case a limited liability company wishes to change its charter capital through the khung of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into a limited liability company with two or more members or a joint stock company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into lớn joint-stochồng companies.

Xem thêm: Cách Đơn Giản Để Tắt Lớp Phủ Màn Hình J7 Prime Là Gì ? Cách Tắt Lớp Phủ Màn Hình

– The company’s owner is only responsible for the debts and other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one thành viên limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed khổng lồ contribute khổng lồ the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình doanh nghiệp lớn khác khớp ứng giờ đồng hồ Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up to lớn 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the member of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject lớn ownership registration và the value of lvà use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property and land use right lớn the company at the competent agency permission.

Dịch: Trường thích hợp là tài sản đề nghị đăng ký quyền thiết lập, quý giá quyền thực hiện đất thì thành viên cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn nên triển khai gửi quyền mua với tài sản, quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *