a continuous moving strip or surface that is used for transporting objects from one place to another

Bạn đang xem: Conveyor là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hjwitteveen.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


a continuous moving strip or surface that is used in the process of producing goods in a factory và for transporting objects from one part of a building to another:
To overcome these problems, to grasp a moving object stably without stopping the motion, the trajectory prediction of the moving object on the conveyor belt is necessary.
Next, in order to repeat this coordinated operation, both robot arms will move baông chồng to lớn their initial positions, anticipating the next three workpieces to lớn be transported by the conveyor belt.
For a simple example, in a pick-and-place operation with a manipulator, the precise motion estimation of the object on the conveyor belt is a critical factor in stable grasping.
Inmates and staff live sầu in very large human factory-style institutions, with people coming and going lượt thích a conveyor belt.
This document is one of the highest importance, và one which takes us on a conveyor belt to an unwanted destination.
There is no comparison between the skill required by an agricultural labourer, and that required by a machine-minder on a conveyor belt.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Rubbing Alcohol Là Gì - Lưu Ý Sử Dụng & Bảo Quản

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *