If something is derivative sầu, it is not the result of new ideas, but has been developed from or copies something else:

Bạn đang xem: Derivative là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ hjwitteveen.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


a financial sản phẩm such as an option (= the right khổng lồ buy or sell something in the future) that has a value based on the value of another hàng hóa, such as shares or bonds:
in calculus (= an area of advanced mathematics in which continuously changing values are studied), a measure of the rate at which a function is changing:
a financial product such as an option (= the right to lớn buy or sell something in the future) that has a value based on the value of another asphối, such as shares, or bonds:
GS Financial Products buys & sells derivatives such as swaps and options linked lớn interest rates, currencies, commodities and indexes.
*

to lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands & fingers

Về Việc này
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cách Đóng Dấu Treo Là Gì ? Khi Nào Sử Dụng Đóng Dấu Treo

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *