Từ vựng tiếng Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp các bạn nói đến định kỳ học tập của bản thân, ngôi trường mình đã học, môn học tập bản thân đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.Quý Khách sẽ xem: điểm tổng kết giờ anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Điểm tổng kết tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, triệu chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp mang người học làm cho trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài xích (Việc làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm vấn đề tận nơi, ko buộc phải chuyển động.

▪ Thời gian đào tạo và giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính liên kết Internet bình ổn, tai nghe, microphone đảm bảo đến bài toán dạy học online.

▪ Yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

Xem thêm: File Xlsb Là Gì - Khi Nào Nên Sử Dụng Định Dạng Xlsm Hoặc Xlsb

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng rẽ đến từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa trên kim chỉ nam, đặc điểm từng ngành bài toán của học viên.

▪ Học những dịp các khu vực, thời hạn năng động.


*

▪ Được học tập trên môi trường chuyên nghiệp 7 năm tay nghề huấn luyện Tiếng Anh.

▪ Cam kết Áp sạc ra bằng vnạp năng lượng bạn dạng.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi chấm dứt cổng đầu ra.

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh nước ngoài với tài liệu trong quá trình học.


*

A/an/the là hầu như tự rất là thân thuộc trong giờ đồng hồ anh, chúng được Điện thoại tư vấn là mạo từ bỏ. Có 2 các loại mạo từ: mạo từ bỏ không xác định và mạo từ bỏ xác minh.


hjwitteveen.com Learning System - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người new bước đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *