Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hjwitteveen.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Grand prix là gì

The circuit is essentially thành phố streets — modified marginally — & there will be no grand prix type racing.
It was never intended that there should be any restrictions on the subsidy from poll tax payers khổng lồ a grand prix.
The strange thing is that the new clause we were offered did not impose such financial restrictions if a grand prix were held.
I believe sầu that it may well cost more lớn stage a full formula 1 grand prix, but the benefits from greater sponsorship would be considerable.
It is heading with characteristically high speed towards a catastrophe of grand prix cancellations và company liquidations.
I am not so certain as he is that the removal of grand prix events would bring about a move sầu in manufacturing industry.
It points out that, so far as grand prix races in this country are concerned, such advertisements are permitted at only four track-side billboards.
What are we to say lớn the 500,000 people who turn up to lớn watch motor racing events such as the grand prix?
Without the formula 3000 prestigious international race, which is only one step down from grand prix racing proper, the whole event would be in jeopardy.
Such a grand prix is an important matter and, in essence, we want four days of circuit closure lớn stage such a race.

Xem thêm: " Ldp Là Gì ? Đảng Dân Chủ Tự Do (Nhật Bản)

Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày ý kiến của những chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *