Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ hjwitteveen.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Groan là gì

a low, sad sound that is continued for a while và that is made by someone who is suffering from pain or unhappiness:
The machinery might well have creaked & groaned, but printers and authors could still have sầu felt intimidated by its operation.
They also argued that the country groaned under too much bureaucracy & that therefore individual freedom and creativity were being suppressed.
One presses buttons và says "leaders", và one gets a chorus of groans; one says "elite", và one gets a chorus of groans.
In spite of the groans & despondency which we hear all around and in which we indulge ourselves, the picture is not universally gloomy.
The whole country is groaning under a burden of taxation so heavy that it is materially diminishing our chance of recovery.
They, together with the teachers, civil servants & gas workers, who have sầu all been groaning under the burden, are sent empty away.
I am extremely glad that recruiting is good và that we have not heard moans & groans about recruiting.
More than that, millions now groaning under the iron yoke of tyranny will be given new hope of life.
The judiciary are now required lớn preside over a system of criminal and civil justice increasingly groaning under the strain of under-resourcing và understaffing.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm: Linux Mint Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Linux Mint? / Làm Thế Nào Để

*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) to lớn break up large pieces

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *