Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ hjwitteveen.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Legislation là gì

The government raised wages và allowed opposition parties to participate in the 1981 legislative elections.
For scholars employing the conventional framework, these two assumptions often substitute for any extended inquiry into lớn legislative deliberation và negotiation.
It is also doubtful whether the post-1989 tiệc nhỏ system has been primarily characterised by tripartite electoral competition and legislative dynamics.
This article claims that, in evaluating the role of parties, we need to lớn understand how the legislative and the electoral arenas interact.
The legislative branch must also enact federal tort rekhung to allow providers lớn stop spending millions on needlessly defensive sầu và excessive sầu care.
While this first book is primarily a compilation of legal factors affecting legislative processes, it is a very valuable research tool.
During that time the labor movement also made important legislative gains which enhanced the ability of workers khổng lồ organize unions & stage successful strikes.
The uneven distribution of legislative seats has resulted in equally startling discrepancies in numbers of registered voters across the regions.
The opponents of a legislative approach to lớn alleviating social problems, then, could be found on all sides of the political spectrum.
Clothiers và weavers experiencing hardship và who successfully obtained legislative favor had large memberships và were of stable trades.

Xem thêm: " Người Viết Đơn Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh (Student Only)

Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *