Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự hjwitteveen.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Passcode là gì

The service also contained a lockout system which would allow parents to lớn mix a passcode in order lớn access mature rated nội dung.
They supplied teleconferencing solutions that connected two or more callers into lớn a distinct conference Gọi based on a chất lượng passcode.
In some elevators, certain floors are inaccessible unless one swipes a security thẻ or enters a passcode (or both).
There are three separate stages, or orbits, of play, và the player may not move sầu on lớn the next stage until he has learned the 4-digit passcode.
By swiping up on a camera icon on the loông chồng screen, users can go directly khổng lồ the camera, without having to lớn unloông chồng the device or enter their passcode.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn 9 Cách Sửa Lỗi Runtime Broker Là Gì, Sửa Lỗi Runtime Broker Chiếm Dụng Cpu Cao

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *