Sinh viên 5 tốt tiếng Anh là gì?

Student of 5 merits (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Sinh viên 5 tốt

Nghĩa tiếng Anh: Student of 5 merits

(Nghĩa của sinh viên 5 tốt trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

student of 5 great achievements

Ví dụ:

Mời một sinh viên 5 tốt đọc to tình huống sau đây:

Invite a student of 5 merits to read the following scenario aloud:

 

Cô Lan, Việt Nam lại có sinh viên 5 tốt rồi.

Bạn đang xem: Sinh viên năm tốt tiếng anh là gì

Mrs. Lan we again have college student of 5 merits in Viet Nam.

 

khi người ta nói về đánh giá, đánh giá sinh viên 5 tốt

when people talk about evaluation, evaluating students of 5 merits,

 

Những lời bình luận của họ cho thấy gia đình Nam Lê đã giúp sinh viên 5 tốt Trường Hoa Sen lượm tối đa lợi ích của trường.

Their comments gave insight into the support the Nam Le family gives to help Hoa Sen students of 5 great achievements to get the most out of their schooling.

 

Em Anna, một sinh viên 5 tốt ở Hoa Kỳ, đã ở trong tình huống ấy.

This happened to Anna, a student of 5 merits in the United States.

 

khi tôi còn là một sinh viên 5 tốt trường Luật.

when I was a student of 5 merits.

 

Một sinh viên 5 tốt có thể xem một video dài năm đến bảy phút

So a student of 5 great achievements might watch a five-, seven-minute video

 

Nói chuyện với một sinh viên 5 tốt trong danh sách đó và mời em ấy tham dự lớp học.

Talking with a student of 5 merits on the list and inviting him or her to attend class.

 

Mời một sinh viên 5 tốt tiếp tục đọc to câu chuyện của Chị Dew:

Invite a student of 5 merits to continue reading Sister Dew’s account aloud:

 

Anh có muốn sinh viên 5 tốt của anh ăn mặc như thế không?

You want your student of 5 great achievements to be like that?

 

Hai mươi hai trường đã đồng ý nhận tạp chí và phân phát cho sinh viên 5 tốt.

Xem thêm: The System Cannot Find The Path Specified Là Gì, Sửa Lỗi Sửa Lỗi Cannot Create Folder

Twenty-two accepted copies and distributed them to their student of 5 great achievements.

 

Hãy yêu cầu giảng viên viết xuống câu hỏi mà sẽ giúp sinh viên 5 tốt gia tăng sự hiểu biết của họ về văn cảnh và nội dung của đoạn thư.

Ask the teachers to write down questions that would help student of 5 merits increase their understanding of the scripture passage’s context and content.

 

Một số ví dụ về những câu hỏi nhằm mục đích mời các sinh viên 5 tốt tìm kiếm thông tin gồm có:

Some examples of questions that invite student of 5 merits to search for information include:

 

Thầy cô và cha mẹ có thể làm gì để giúp các sinh viên 5 tốt?

What can parents and teachers do to help the student of 5 merits?

 

Những sinh viên 5 tốt ngồi chỗ các bạn ngồi 10 năm về trước đã lập nên Google , Twitter và Fcaebook và thay đổi cách thức giao tiếp giữa chúng ta với nhau.

Student of 5 merits who sat where you sit 10 years ago who founded Google , Twitter and Facebook and changed the way we communicate with each other.

 

Một sinh viên 5 tốt bắt đầu tham dự nhóm họp.

One student of 5 merits began coming to the Kingdom Hall.

 

Sau khi các anh chị em đã đọc xong rồi hãy nói to tài liệu tham khảo để sinh viên 5 tốt kiểm lại câu trả lời của họ.

After you have finished reading, say the reference aloud student of 5 merits to check their answers.

 

Các sinh viên 5 tốt có thể được khuyến khích để tìm kiếm những mối liên kết, mô thức và chủ đề trong khi học.

Student of 5 merits can be encouraged to look for connections, patterns, and themes as they study.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *