Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ hjwitteveen.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Sneak peak là gì

In addition khổng lồ the 20 episodes, it includes 2 comics, a behind-the-scenes sneak peek, & character profiles.
The corner-press move from the original title, which allowed players a sneak peek around the next bkết thúc is expanded khổng lồ allow players to fire from cover.
A "sneak peek" coin bonus allows the player lớn expose all remaining cards for a couple of seconds, but every card exposed in this way is counted as a turn.
Players with characters that progressed into lớn the past during the sneak peek or during a previous subscription had their characters locked until a current subscription was purchased.
In her cartoons, male characters frequently try lớn sneak peeks at her while she"s changing or simply going about her business.
Bay, a graffiti artist, left her signature stencil image on ten different websites & users searched for the picture and accompanying code lớn redeem sneak peeks & enter to win $4,000.
Camille used this album lớn convey acoustic versions of her lakiểm tra material as a sneak peek at the upcoming full bvà album.
Các ý kiến của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên hjwitteveen.com hjwitteveen.com hoặc của hjwitteveen.com University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Grabshare Là Gì ? Grabshare: Dịch Vụ Đi Chung Xe

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hjwitteveen.com English hjwitteveen.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *